Handelsbetingelser

Aftalens indgåelse

Når du køber en annonce eller et abonnement på Vetfokus.dk, indgår du aftale med praQtice ApS. Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På siden ‘Min konto’ på Vetfokus.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer. Derudover kan du på siden printe kvitteringer for alle dine køb. Bindende købsaftale anses for indgået mellem kunden og praQtice ApS ved afgivelse af ordre.

Sådan fungerer annoncering

 • Kunden vælger den annonceringsform, der passer kunden på visning af en eller flere annoncer på vetfokus.dk.

praQtice ApS’ forpligtelser

 • praQtice ApS skal vise en annonce på vetfokus.dk som aftalt. Hvis en annonce ikke vises på hjemmesiden som aftalt på grund af forhold, som praQtice ApS er ansvarlig for, forlænges den aftalte annonceringsperiode med det antal kalenderdage, annoncen ikke har været vist som aftalt.
 • praQtice ApS skal opretholde passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sitet mod nedbrud, fejl, virus, orme og andet skadeligt materiale.

Kundens forpligtelser

 • Kunden indrykker annonce via annoncemodul på vetfokus.dk. Eller kunden tager kontakt til praQtice ApS for tilpasning af annonceaftale.
 • Kundens materiale og tilbud skal overholde dansk lovgivning, det gælder også Forbrugerombudsmandens retningslinjer for markedsføring i henhold til markedsføringsloven.

Afvisning og sletning af annoncer


praQtice ApS har ret til at afvise eller slette en annonce, hvis annoncen eller den hjemmeside m.v., annoncen henviser til, efter praQtice ApS’ opfattelse strider mod § 7.1 eller den moral og etik, som praQtice ApS repræsenterer eller hvis annoncen er irrelevant i forhold til målgruppen.
Kunden kan ikke gøre ansvar gældende over for praQtice.dk for afvisning eller sletning.
Ansvar og ansvarsbegrænsning
Kunden er ansvarlig for, at en annonce og den hjemmeside m.v., annoncen henviser til:

 • Overholder gældende lovgivning
 • Ikke krænker andres rettigheder
 • Ikke indeholder virus, orme eller andet skadeligt materiale; og
 • Ikke indeholder pornografisk, racistisk, diskriminerende, voldeligt, injurierende eller anden form for anstødeligt materiale.

Kunden skal skadesløsholde praQtice ApS for ethvert ansvar, der kan henføres til en annonce eller den hjemmeside m.v., en annonce henviser til.
praQtice ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af nedbrud af eller fejl i afviklingen af eller en annonce eller for, at købsaftalen vil opfylde kundens forudsatte formål eller have den ønskede kommercielle effekt.
En part er ikke ansvarlig over for den anden part for misligholdelse, som kan henføres til omstændigheder, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke burde have taget i betragtning eller have undgået eller overvundet ved købsaftalens indgåelse.
Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed eller krænkelse af andres rettigheder er en part ikke ansvarlig over for den anden part for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte tab.

Sådan fungerer abonnement

Når du har købt et abonnement på vetfokus.dk (f.eks. en henvisningsprofil), har du tilgang til dette umiddelbart efter betalingen. Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, indtil det opsiges. Gældende normalpriser kan ses på vetfokus.dk.

Betaling

Hvis du betaler dit abonnement med dankort eller kreditkort, accepterer du samtidig, at praQtice ApS automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på ‘Min konto’ vetfokus.dk.
Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via faktura.
Du kan også vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, hver gang dit abonnement skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt dit abonnement.
Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100 pr. stk. Vi sender i alt tre rykkerskrivelser til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt for dit abonnement, så sender vi det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat.

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. ændring af betalingsperiode, tilmelding til Betalingsservice med mere, gøres det på ‘Min konto’ på vetfokus.dk.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for.
Ønsker du at opsige dit abonnement med kortere varsel (dog minimum med en måneds
varsel), bedes du ringe til os. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb.
Opsigelse af abonnementet sker på ‘Min konto’ på Vetfokus. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber.
Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Gældende for annoncer og abonnement

Betaling

 • Prisen for en annonce eller et abonnement fremgår af ordrebekræftelsen. Prisen er i danske kroner og inklusiv moms.
 • Prisen for annoncering betales forud. praQtice ApS har ikke pligt til at vise en annonce på vetfokus.dk og opfylde sine øvrige forpligtelser, før prisen er betalt.

Hvis kunden ikke betaler prisen for en annonce til aftalt tid, har praQtice ApS ret til at kræve morarente med 1 (en) % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet og indtil betaling sker.

Opsigelse


En part kan opsige en købsaftale, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen og ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 dage efter skriftligt at være opfordret til det.

Ændringer i vilkår og priser

praQice ApS kan løbende ændre annoncerings- og abonnementspriserne. Prisændringer vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisændringen slår igennem for dig.
 praQtice ApS kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne og vil tydeligt gøre opmærksom på dette på vetfokus.dk.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine på ‘Min konto’.

Uoverensstemmelser


Uoverensstemmelser skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Administration

praQtice ApS
Grønnevej 17
8680 Ry
telefon: +45 2712 0903
anne@vetfokus.dk
CVR 25441745

 

Seneste nyt
Nyttige links
 
Hvad kalder I de dyreejere, som bruger jeres klinik?
 • 32.35% - ( 11 stemmer )
 • 67.65% - ( 23 stemmer )